ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา 2556 

ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2556  

      งานวิจัยฉบับเต็ม ปีการศึกษา 2556                         
นางกาญจนาพร   หอศิลาชัย : เอกสาร 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำที่ประสมสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวจิราพร  วิริยะจิตต์ : เอกสาร
เรื่อง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa Model) เรื่องความน่าจะเป็น

อารีรัตน์  คุณโน : เอกสาร
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางพักตร์พิมล   ภูมิกอง :
เอกสาร
เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่ประสมกับสระในภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

นางสาวปะศิรัตน์   แสงการ : เอกสาร

เรื่อง  การพัฒนาพฤติกรรมการแสดงมารยาทไทยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวจังหวัดขอนแก่น โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานประกอบการ ฝึกปฏิบัติจริง

นางบัวหวาน   พรมหญ้าคา :เอกสาร

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ด้วยโปรแกรมการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุพาพร   อรุณแสงศรี : เอกสาร
เรื่อง  การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปี่ที่ 1โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

นายพิพรรธ  ซื่อสัตย์ : เอกสาร
เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้  และคำควบกล้ำไม่แท้  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

นางชัญญา  จันทร์ทอง : เอกสาร
เรื่อง  รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำควบกล้ำ  วิชา ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์   แทนวัน : เอกสาร
เรื่องวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษา โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้  (5E)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพฤหัส   เสนไสย : เอกสาร
เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอนุชา   สุภา : เอกสาร
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

นางมยุรี   แก้วโวหาร : เอกสาร
เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

นางชุวาภรณ์  ซื่อสัตย์ : เอกสาร  
เรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องชนิดของประโยค ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,474

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.