ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา2555 

ปีการศึกษา2555
ปีการศึกษา2555  

      งานวิจัยฉบับเต็ม ปีการศึกษา 2555
                             

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ  : 
เอกสาร  
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์
 เอกสาร
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางกาญจนาพร   หอศิลาชัย : 
 เอกสาร
การพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางพักตร์พิมล   ภูมิกอง :
เอกสาร
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางสาวปะศิรัตน์   แสงการ : 
 เอกสาร
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านการกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว จังหวัดขอนแก่น

นางบัวหวาน   พรมหญ้าคา : 
 เอกสาร 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอภิวดี   โกมาลย์ : 
 เอกสาร 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว


นางสาวปวีณา   เมตไธสง :  เอกสาร 
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ DR-TA

นางยุพาพร   อรุณแสงศรี : เอกสาร 
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยด้านความมีระเบียบวินัยและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพ


นายพิพรรธ  ซื่อสัตย์ : เอกสาร
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

นางชัญญา  จันทร์ทอง : เอกสาร
การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำราชาศัพท์ของนักเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นายเสถียร   หอศิลาชัยเอกสาร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องโลกของเรา(ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้)ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

นางสาวสิรินยา   หอศิลาชัย : เอกสาร
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา2555

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์   แทนวันเอกสาร
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์(web Quest)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

นายพฤหัส   เสนไสย : เอกสาร
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

นายอนุชา   สุภา : เอกสาร
การพัฒนาการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

นางมยุรี   แก้วโวหาร : เอกสาร

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

นางชุวาภรณ์  ซื่อสัตย์ :  เอกสาร 
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 1718 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มิถุนายน 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.98.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 898,022

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.