ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา 2554 

ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2554  

                                    งานวิจัยฉบับเต็ม ปีการศึกษา 2554


นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ  : การพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนสะกดคำโดย   ใช้แผนที่ความคิด(Mind Map)นักเรียนชั้นประถม ปีที่ 3โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขั  เอกสาร 

นางมยุรี แก้วโวหาร :
 รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระและวรรณยุกต์  โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2    โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขั
เอกสาร

นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเด
 เอกสาร 

นายเสถียร  หอศิลาชัย : การพัฒนาทักษะการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
เอกสาร 

 

นางลุนา   ศรีกุตา : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เอกสาร

นางกาญจนาพร   หอศิลาชัย : การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 เอกสาร


นางพักตร์พิมล   ภูมิกอง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในแม่ ก กา
 เอกสาร 

นางสาวปะศิรัตน์   แสงการ : การพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิบปะสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการพิมพ์ภาพ
 เอกสาร 

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์   แทนวัน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง โลกของเรา (ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้) ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เอกสาร

นางชัญญา   จันทร์ทอง : การพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
เอกสาร 

นายพฤหัส   เสนไสย : การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 เอกสาร 

นางสาวคนึงนิจ   อุทิศ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2
 เอกสาร 

นายพิพรรธ   ซื่อสัตย์ : การพัฒนาการบวกเลขสามจำนวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 เอกสาร 

นางชุวาภรณ์   ซื่อสัตย์ : การพัฒนาการอ่าน และเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 เอกสาร 


นางจิราพร   วิริยะจิตต์ : 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  การประยุกต์ของระบบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานกับการสอนปกติ
 เอกสาร 


นางบัวหวาน   พรมหญ้าคา :
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เอกสาร 

นางทัศนีย์   นาสีคูณ :
 การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 เอกสาร 

นางสาวอภิวดี   โกมาลย์ : 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  สารในชีวิตประจำวันสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 เอกสาร 

นางสาวสิรินยา   หอศิลาชัย : การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
 เอกสาร 

นางอารีรัตน์   คุณโน :
รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวความคิด Constructivist นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เอกสาร 

นายอนุชา   สุภา : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้สื่อวิดีโอ  เอกสาร 

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,302

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.