ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา 2553 

ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2553  

                                                          งานวิจัยฉบับเต็ม

ชื่อ-นามสกุล
                                                           ชื่อเรื่องวิจัย   
                         
นางกาญจนาพร หอศิลาชัย          การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
                                                        โดยใช้แผนที่ความคิด(Mind Map) เรื่อง
                                                         มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ              การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ
                                                        โดยใช้แผนผังความคิด(Mind Map) นักเรียน
                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                                         ภาษาไทย

นางพักตร์พิมล ภูมิกอง                 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
                                                         บูรณาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
                                                         (ภาษาอังกฤษ) หน่วย You and me ชั้น ม.1
 
น.ส.คนึงนิจ อุทิศ                            การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                                                         ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและสมบัติ
                                                         ของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
                                                         

นางอารีรัตน์ คุณโน                        การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้ภาพการ์ตูน
                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นายพิพรรธ ซื่อสัตย์                      การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ
                                                         โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถม
                                                          ศึกษาปีที่ 3


นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์                    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถม
                                                         ศึกษาปีที่ 4
                                                        
นายเสถียร หอศิลาชัย                   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระ
                                                         ดนตรีสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความ
                                                          รู้เรื่องเครื่องดนตรีไทย ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว

นางจิราพร หนักแน่น                      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
                                                          คริตศาสตร์เรื่องเศษส่วนระหว่างสอนโดยใช้
                                                          ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติ
                                                          ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน                การพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
                                                          สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะ
                                                          ทางด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชั้นประถม
                                                          ศึกษาปีที่ 6 ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว

นางมยุรี แก้วโวหาร                         รายงานการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผล
                                                          สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                                          วิทยาศาสตร์เรื่องน้ำและอากาศของนักเรียนชั้นประ
                                                          ถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ การจัดกิจกรรมแบบวัฏจักร
                                                          การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es)

นางทัศนีย์ นาสีคูณ                         การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
                                                          พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                                                          (ภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                                                          ปีที่ 5 ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นายพฤหัส เสนไสย                        การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้
                                                           ทางศิลปะ  เรื่อง  ทัศนธาตุและองค์ประกอบ
                                                           ศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.สิรินยา หอศิลาชัย                    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
                                                           ศาสนา และวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์ ของ
                                                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยใช้
                                                           แบบฝึกทักษะทางการเรียน

นางลุนา ศรีกุตา                              การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน
                                                          ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียน
                                                          รู้ภาษาไทยของนักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 2 

น.ส.อภิวดี  โกมาลย์                        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
                                                          การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการ
                                                          เปลี่ยนแปลง ของมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
                                                           แบบฝึก
(บทคัดย่อ)

น.ส.ปะศิรัตน์  แสงการ                     การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูด
                                                           ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เพลง
                                                           ประกอบท่าทาง
(บทคัดย่อ)

น.ส.เอมอร  ไชยหงษา                    การใช้กิจกรรมเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
                                                          ทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยปี
                                                         
ที่ 1  (บทคัดย่อ)

นางสมศรี  ชมพู                              การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัว
                                                          สะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
                                                          ทักษะ
(บทคัดย่อ)

นางชัญญา  จันทร์ทอง                  
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนตัว
                                                          อักษรนำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
                                                          โดยใช้แบบฝึกทักษะ (บทคัดย่อ)

นายทองมา  คุณโน                         การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                                                         ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและสม
                                                         บัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                                                        
(บทคัดย่อ)

น.ส.อทัณญา  แสนสิทธิ์      
         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
                                                       เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการเสริมสร้าง
                                                       สุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โดยใช้
                                                       รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                                                       (บทคัดย่อ)

น.ส.วิภาดา  หล้ายม                    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการและ
                                                     การแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                                                     โดยใช้แบบฝึกทักษะ (บทคัดย่อ)

นายศราวุธ  เอกปริญญา            การนำบทเรียนโปรแกรมไปใช้ในการสอนสำหรับ
                                                     การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ MS window
                                                    Logo ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(บทคัดย่อ)ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,442

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.