ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา 2552 

ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2552  

ชื่อ-นามสกุล                                          ชื่อเรื่องวิจัย                                          

นายเจต์พงศ์ กิตติพร           การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์                          
บทคัดย่อ
                                           ดวยการสร้างนิทานจากโปรแกรม
                                           MS PowerPoint ของนักเรียนชั้น ป.6

นางลุนา ศรีกุตา                  การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียน                    
บทคัดย่อ
                                           สะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนร.ป.2


นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร     การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น            
บทคัดย่อ

                                           สำคัญ เรื่องสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้
                                           รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA MODEL)
                                           ชั้น ป.5

นางพักตร์พิมล ภูมิกอง        รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษา       บทคัดย่อ
                                           อังกฤษที่ใช้ไวยากรณ์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียน
                                           รู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                                           ปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ     การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดย       บทคัดย่อ
                                            ใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                                            ปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

นางมยุรี แก้วโวหาร            รายงานการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและผล         บทคัดย่อ
                                           สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                           เรื่องน้ำและอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                                           โดยใช้การจักกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
                                            5 ขั้น (5Es)

นางสมศรี ชมพู                    การพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน       บทคักย่อ
                                           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายเสถียร หอศิลาชัย         การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระ          บทคัดย่อ
                                            ดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                                            เรื่อง ความรู้เรื่องดนตรีไทย

น.ส.คนึงนิจ อุทิศ                 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน        บทคัดย่อ
                                            ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและสม
                                            บัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
                                            โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ    กรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนชั้น      บทคัดย่อ
นางอิษณาพร แทนวัน          ปฐมวัย โดยจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
                                            และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
                                            พุทธศักราช 2546 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว

นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์          การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่ม      บทคัดย่อ
                                            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม
                                            ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางกาญจนาพร หอศิลาชัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย          บทคัดย่อ
                                            ที่สอดคล้องกับพัฒนาทางสมอง(Brain Based 
                                            Learning) หน่วยอ่านเขียนเรียนภาษาไทย

นายพิพรรธ  ซื่อสัตย์             การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก          บทคัดย่อ
                                            การลบโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้น
                                            ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอารีรัตน์  คุณโน             การพัฒนาความรับผิดชอบโดยใช้ภาพการ์ตูน           บทคัดย่อ
                                           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

น.ส.สิรินยา  หอศิลาชัย       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม            บทคัดย่อ
                                           ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
                                           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โดยใช้แบบ
                                           ฝึกทักษะการเรียน

น.ส.อทัณญา  แสนสิทธิ์      การสร้างเกณฑ์ปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ           บทคัดย่อ
                                           ทางกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้น
                                           มัธยมศึกษาปีที่ 1

น.ส.ทัศนีย์  เทศต้อม          การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ         บทคัดย่อ
                                          พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                                          (ภาษาอังกฤษ)โดยใช้แบบฝึกทักษะ

นายทองมา  คุณโน           รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ          บทคัดย่อ
                                         ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้สารเคมีกลุ่มสาระ
                                         การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ว่าที่ร.ต.สุรศักดิ์  แทนวัน   ทัศนคติที่มีต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1-3 
    บทคัดย่อ

น.ส.อร่ามศรี  หอศิลาชัย   การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์     บทคัดย่อ
                                         ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คำถาม

น.ส.มยุรา  แสงอ่อน          การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรื่อง ทฤษฎีของ      บทคัดย่อ
                                        พีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2/1
                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

                                         

                                             

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 1718 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มิถุนายน 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.98.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 897,960

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.