ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา 2551 

ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2551  

ชื่อ - นามสกุล                                                    ชื่องานวิจัย                            

น.ส.อัมพร เทศต้อม               การพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียน     บทคัดย่อ
                                                 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึก
                                                 ทักษะ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

นายพิพรรธ ซื่อสัตย์               การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน      บทคัดย่อ
                                                  
สะกดคำตามมาตราตัวสะกด ป.3

นางอิษณาพร แทนวัน            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง      บทคัดย่อ
                                                  ทฤษฏีสีโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ป.4

นางลุนา ศรีกุตา                       การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ       บทคัดย่อ
                                                  โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นป.5

ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน        การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายโดยใช้          บทคัดย่อ
                                                  การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน ของนร.ม.1

น.ส.สิรินยา หอศิลาชัย            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา       บทคัดย่อ
                                                  วิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัตว์ โดยใช้แบบ
                                                   ฝึกทักษะ นักเรียนชั้น ม.2

นางอารีรัตน์ คุณโน                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม     บทคัดย่อ
                                                   สาระสังคมฯ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยโดย
                                                   ใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน ม.3/1

น.ส.อทัณญา แสนสิทธิ์            การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะ         บทคัดย่อ
                                                    ไทยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบฝึก
                                                     ทักษะ

นางชุวาภรณ์ ซื่อสัตย์                การพัฒนาทักษะภาษาไทย เรื่องการ       บทคัดย่อ
                                                     อ่านสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
                                                     การอ่าน ของนักเรียน ม.2

นางกาญจนาพร หอศิลาชัย       การศึกษาความสามารถในการอ่านคำ     บทคัดย่อ
                                                      ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
                                                      โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ นร. ม.2

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ           การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน     บทคัดย่อ
                                                     ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้ชุด
                                                      พัฒนาทักษะการอ่าน ของ นร. ชั้น ป.4

นางมยุรี แก้วโวหาร                    การพัฒนาแบบฝึกประสมสระวรรณยุกต์  บทคัดย่อ
                                                      คำอักษรต่ำ นักเรียนชั้น ป.3/2

นางหนูเพลิน บรรหาร                 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   บทคัดย่อ
                                                     ความสามารถในการอ่านและเขียนคำ
                                                     พื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ

นางพักตร์พิมล ภูมิกอง              การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อ 
                                                     โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียน
                                                      ของนักเรียนชั้น ม.1

น.ส.ทัศนีย์ เทศต้อม                  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    บทคัดย่อ
                                                     โดยใช้หนังสือการ์ตูน ของนักเรียน ม.3

นางธนพร ขันขวา                       การใช้กิจกรรมการเล่านิทานในการ          บทคัดย่อ
                                                     พัฒนาคุณลักษณะทางคุณธรรม
                                                     จริยธรรม สำหรับอนุบาล 1

นายทองมา คุณโน                     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเารียนโดย  บทคัดย่อ
                                                     การใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก
                                                      (Infusion) เรื่องระบบนิเวศ นร.ชั้น ป.4

นายเจตพงศ์ กิตติพร                การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย  บทคัดย่อ
                                                    การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันของนร.ชัน ม.3

นางจิราพร หนักแน่น                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา      บทคัดย่อ
                                                    คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนโดยเน้นทักษะ
                                                    กระบวนการแก้ปัญหา ของ นร.ชั้น ป.4

นายสนธยา นามเสริฐ               การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านสาน บทคัดย่อ
                                                    ฝันห้องสมุดปีการศึกษา 2549

นางสมศรี  ชมพู                         การพัฒนาทักษะการบวกและลบจำนวน   บทคัดย่อ
                                                    ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของ
                                                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายเสถียร  หอศิลาชัย             การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาความคิด         บทคัดย่อ
                                                   สร้างสรรค์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน
                                                   ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 

น.ส.อร่ามศรี  หอศิลาชัย         การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น   บทคัดย่อ
                                                  ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

                       เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกัณญารัตน์ นามวิเศษ          เรือง การศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือ บทคัดย่อ
                                                       ในกิจกรรมเกมส์การศึกษาของนักเรียน
                                                       ชั้นอนุบาล 2
                                                                                                   
                                                               

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,353

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.