ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ปีการศึกษา 2550 

ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2550  

ชื่อ - นาสกุล                                    ชื่องานวิจัย                                          

นายอิสสระ  ซื่อสัตย์        การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา           
บทคัดย่อ
                                           โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
                                        
นายเจตพงศ์ กิตติพร       การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์                  
บทคัดย่อ
                                           ด้วยกระบวนการตัดต่อภาพยนตร์ โดใช้                     
                                           เทคนิค Stop Motion ของ ม.2                                

น.ส.อร่ามศรี หอศิลาชัย  การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์               
บทคัดย่อ
                                           ของนักเรียน ป.4
                                                 
น.ส.ลุนา ศรีกุตา               การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศัพท์ภาษา               
บทคัดย่อ
                                           อังกฤษ ป.5 โดยใช้สื่อ Alphabet Spinner

น.ส.มยุรา แสงอ่อน         พัฒนาทักษะการคิดเรื่อง ทฤษฎีบทของพีทา    
บทคัดย่อ

                                           โกรัส นักเรียน ม.2/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ


นายพิพรรธ ซื่อสัตย์       พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก          
บทคัดย่อ
                                          การลบโดยใช้แบบฝึกทักษะนักเรียนชั้น ป.6

นางอิษณาพร แทนวัน     การศึกษาผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้บูรณา     
บทคัดย่อ
                                           การเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน อ.1

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ การพัฒนาทักษะการคิดโดยวิธีการเรียนรู้         
บทคัดย่อ
                                            แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ควบคู่กับ
                                            แผนภาพความคิด นักเรียน ป.6


นางกาญจนาพร หอศิลาชัย การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน         
บทคัดย่อ
                                            มาตราตัวสะกดโดยใช้แผนที่ความคิด
                                            (Mind Map) นักเรียนชั้น ป.2

น.ส.ทัศนีย์ เทศต้อม       การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษา           
บทคัดย่อ
                                          อังกฤษโดยใช้บทเพลง นักเรียน ป.6/2


นางอารีรัตน์ คุณโน         การพัฒนาชุดการสอนเรื่องมนุษย์กับสิ่ง             
บทคัดย่อ
                                          แวดล้อมทางธรรมชาติบูรณาการการลด
                                          ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระสังคมฯ ป.1

นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ การพัฒนาการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย            
บทคัดย่อ
                                          โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

นายเสถียร หอศิลาชัย     การพัฒนาทักษะการใช้คำสั่ง Microsoft           
บทคัดย่อ

                                           Office นักเรียนชั้น ป.5/1

นางจิราพร หนักแน่น       ทักษะ/กระบวนการคณิตศาสตร์ตามแนว            
บทคัดย่อ
                                          คิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการบวก
                                          การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ป.5

น.ส.สิรินยา หอศิลาชัย   การพัฒนาทักษะการคัดลายมือโดยใช้               
บทคัดย่อ

                                          แบบฝึกทักษะของนักเรียน ป.2

นางหนูเพลิน บรรหาร     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ             บทคัดย่อ
                                          ความสามารถในการอ่านและเขียนคำ
                                          พื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ
                                          ภาษาไทย นักเรียน ป.3

     
      

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.110.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,028,570

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax :
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.