ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหัวขัว

ผู้อำนวนการโรงเรียน

นายด้วง ตลอดไธสง
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านหัวขัว
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรีียน
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่่อครู และบุคลากร
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัยในชั้นเรียน
ดาว์โหลดเอกสาร

  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  


ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่น ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย 2 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่น 80 กิโลเมตร
เขตพื้นที่บริการ
สภาพทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย
ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีเขตบริการ 5 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว
หมู่ที 2 บ้านเปือยน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 4 บ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 7 บ้านหัวขัว


ขนาดพื้นที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวมีพื้นที่ 22 ไร่ 3 งาน โดยจัดเป็นบริเวณกิจกรรมการเกษตร 7 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำขังอยู่ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการในฤดูแล้ง ซึ่งขาดน้ำเพราะสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเป็นส่วนมาก
ประชากร
หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัว มี 209 หลังคาเรือน ประชากร 830 คน ชาย 435 คน หญิง 395 คน
หมู่ที่ 2 บ้านเปือยน้อย มี 110 หลังคาเรือน ประชากร 574 คน ชาย 282 คน หญิง 292 คน
หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย มี 149 หลังคาเรือน ประชากร 790 คน ชาย 397 คน หญิง 393 คน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนเหลื่อม มี 156 หลังคาเรือน ประชากร 880 คน ชาย 450 คน หญิง 430 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหัวขัว มี 231 หลังคาเรือน ประชากร 1,120 คน ชาย 552 คน หญิง 568 คน
รวมประชากรทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ในเขตบริการมี 855 หลังคาเรือน
ประชากร 4,494 คน ชาย 2,116 คน หญิง 2,078 คน
ลักษณะประชากร ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 พูดภาษาไทยอีสาน ซึ่ง สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้


เขตพื้นที่นอกบริการ

สภาพทั่วไปของโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 30 มาเรียนโดยการเดิน
อีกร้อยละ 70 มาโรงเรียนโดยการใช้รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
โดยมีระยะทางดังนี้
 

หมู่

จำนวนนักเรียน (คน)

ระยะทาง ( กม.)

ใช้เวลา (นาที)

1

100

1

20

2

85

2.5

40

3

97

0.5

15

4

94

2.5

40

7

102

1

20

อื่น ๆ

24

นักเรียนนอกเขตบริการส่วนมาก
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


อาคารเรียนและอาคารประกอบ

ประเภท

หลัง

ห้อง

อาคารเรียนถาวร

5

31

อาคารเรียนอเนกประสงค์

1

1

อาคารกิจกรรมสหกรณ์

1

1

บ้านพักครู

7

1

บ้านพักนักการภารโรง

1

-

ส้วม

6

27


สภาพทัวๆไปของโรงเรียนอาคารอนุบาล


อาคารเรียน ป.1-ป.3


  อาคารเรียน ม.1-ม.3 และห้องปฏิบัติการ


อาคารเรียน ป.4-ป.6

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 1718 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 มิถุนายน 2564
แนะนำเว็บไซต์
ช่องทางติดต่อ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.98.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 898,069

แบบสอบถาม
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
Tel : 043-494018   Fax : 043-494068
Email : chumchonbanhuakhua.ac.th@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.